เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รุ่น SYS-6010

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Homecare Infusion Pump / Enteral Feeding Pump

Share

เลขที่ใบอนุญาตโฆษณา : ฆ.พ. 665/2564
 
วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ในการควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาของผู้ป่วยในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหล ปริมาตรของของเหลว และขนาดของยาที่เข้าสู่ร่างการได้อย่างแม่นยำ
 
คุณลักษณะเฉพาะ
 1. เป็นครื่องควบคุมการให้สารละลายที่สามารถใช้ IV set มาตรฐานชนิด 20 หรือ 15 d/ml ของ MedCaptain, ME Meditek, Terumo, B. Braun และ IV Set สำหรับให้ยาของ Kawasumi, Fresenius Kabi, Baxter ได้ เมื่อได้รับการสอบเทียบก่อน
 2. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่มีความสามารถตรวจพบฟองอากาศที่มีขนาดเล็กที่สุด 0.025 ml ขึ้นไป และสามารถปรับตั้งได้ 7 ระดับ
 3. สามารถตั้งค่าการเตือนการเกิดการอุดกั้นภายในสาย IV Set ได้ 11 ระดับ
 4. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่ใช้พลังงานแบบ AC 100-240V, 50/60 Hz กินกระแสไฟ 25 VA และสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12V ได้
 5. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่มีแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม 11. 1V, 1500 mAh สามารถให้สารละลาย ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง (เมื่อใช้อัตราการไหลที่ 25 ml/hr.)
 6. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายมีขนาด 100 X 230 X 190 มิลลิเมตร และมีน้ำหนัก 1. 2 กิโลกรัม
 7. ใช้แบตเตอร์รี่ชนิด ลิเที่ยม 11.1 V 1500 mAh
 8. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย EC60801-1, EC50601-2-24
 9. IEC60601-1-8 และ IEC60601-1-2
 10. Classification เครื่องมือ Class 1, Type CF, IPX2
 11. สามารถปรับรูปแบบการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย ได้ 8 รูปแบบ
   - Rate mode รูปแบบการกำหนดอัตราการไหล และปริมาตร
   - Time mode รูปแบบการกำหนดเวลาที่ต้องการให้สารละลายหมด และปริมาตร
   - Body Weight mode รูปแบบการให้ยาทางหลอดเลือด โดยใส่รายละเอียดขนาดของยา น้ำหนักตัวผู้ป่วย เครื่องจะคำนวณอัตราการไหลให้อัตโนมัติ
   - Trapezia mode รูปแบบการให้ยาทางหลอดเลือด โดยการใส่รายละเอียดของยา ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเพิ่มและลดอัตราการไหลของยาล่วงหน้าได้ และเครื่องจะปรับอัตราการไหลให้อัตโนมัติ
   - Loading Dose รูปแบบการให้ยาทางหลอดเลือด โดยใส่รายละเอียดของยา ปริมาตร อัตราการไหล เวลาการไหล ช่วง loading dose เครื่องจะคำนวณ Dose ยาเป็นอัตราการไหลให้อัตโนมัติ
   - Sequence mode รูปแบบการให้ยาทางหลอดเลือด โดยใส่รายละเอียดยา กาหนดอัตราการไหลและเวลา เป็นช่วงเวลา ได้สูงสุดถึง 10 ช่วง
   - Drip mode รูปแบบการให้สารละลายทางหลอดเลือด โดยกาหนดจำนวนหยดต่อมิลลิลิตร และปริมาตรที่ต้องการ (ต้องใช้ควบคู่กับ Drop sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม)
   - Micro Mode รูปแบบการให้สารละลายหรือยาทางหลอดเลือดในปริมาณน้อยสาหรับเด็กหรือทารก
 
รายละเอียดทางเทคนิค
 1. การปรับตั้งอัตรการไหลของสารละลายสูงสุดของเครื่อง
   - อัตราการไหลสูงสุด 1 - 1,200.0 มิลลิลิตร/ชั่วโมง กรณีใช้ IV set 20 d/ml
 2. การปรับตั้งอัตราการไหลปริมาตรสูงสุดของเครื่อง
   - ปริมาตร 0.1- 99.99 มิลลิลิตร สามารถปรับความละเอียตได้ครั้งละ 0.01 มิลลิลิตร
   - ปริมาตร 100 - 999.9 มิลลิลิตร สามารถปรับความละเอียดได้ครั้งละ 1 มิลลิลิตร
   - ปริมาตร 1,000- 9,999g มีลลิลิตร สามารถปรับความละเอียดได้ครั้งละ 1 มิลลิลิตร
 3. การปรับตั้งอัตราปริมาตรสูงสุดที่เครื่องสามารถแสดงผลได้ ตั้งแต่ 0.01 - 99,999.99 ml
 4. ความแม่นยำในกรให้สารละลายคลาดคลื่อนไม่เกิน 5% หลังจากสอบเทียบ IV Set กับเครื่องเรียบร้อยแล้ว
 5. สามารถปรับตั้งอัตราการไหลลงสุดของ Purge mode ได้สูงสุด 1.200.0 ml/h
 6. สามารถปรับตั้งอัตราการไหล Bolus mode สามารถตั้งค่ได้ 0.1- 1200.0 ml/h
 7. สามารถตั้งค่าใช้ระบบ Auto bolus ซึ่งเครื่องจะคำนวณอัตรการไหลจากปริมาณของการ bolus ทั้งหมด แต่อัตราการไหล bolus จะไม่ต่ำกว่าอัตราการไหลปกติที่ให้อยู่กับผู้ป่วย
 8. อัตราการไหล KVO mode สามารถปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 1-5.0 ml/h
 9. มีระบบสัญญาณสียงเตือนและแสดงข้อตวามเมื่อเกิดความผิดปกติต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายใกล้หมด (Near end)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายให้สารละลายครบตามจำนวน (Infusion end)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายอุดกั้น (Occlusion)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายมีแบตเตอรี่อยู่ระดับต่ำ (Low battery)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายแบตเตอรี่หมด (Battery Empty)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายไม่ได้เสียบชาร์จ (No power supply)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายมีระบบเครื่องทำงานไม่ปกติ (System trouble)
   - เมื่อเครื่องควบคุมการให้สารละลายพบฟองอากาศในชุด set ระหว่างการทำงาน( Air bubble)
   - การเตือนเมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ (Reminder Alarm)
 10. มีระบบสัญญาณสียงแจ้งเตือนเครื่องเมื่อยังไม่มีการแก้ไข
 11. Repeat Alarm เมื่อกดปิดเสียง Alarm ไปแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข จะดังเตือนอีกครั้งเมื่อครบ 2 นาที ของการปิดเสียง Alarm
 12. มีระบบ Event recording สามารถบันทึกรายละเอียดการใช้งาพเครื่องย้อนหลังได้ 2000 เหตุการณ์
 13. มีระบบ Alarm volume setting สามารถปรับเสียงเตือนได้ 11 ระดับ
 14. มีระบบ Power supply switching เมื่อถอดปลั๊กเครื่องจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัตโนมัติ
 
 
การเชื่อมต่อระบบ WIFI
 1. เครื่องสามารถส่งข้อมูลการให้ยาหรือสารละลายไปที่ Nurse station ผ่านระบบ Central Monitoringsystem เพื่อติดตามการให้ยาหรือสารละลาย และสามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติ เกิดขึ้นแบบ real time ได้ (อุปกรณ์เพิ่มเติม)
 2. มีระบบ Voice communication สามารถคุยด้วยระบบเสียงระหว่างตัวเครื่องที่ห้องผู้ป่วยกับ Nurse station ได้ผ่านอุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เพิ่มเติม)
 
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
1. หูหิ้วและที่ยึดเสาน้ำเกลือ 1 ชุด
2. สายไฟ 1 ชุด
3. เสาน้ำเกลือ 1 ชุด
4. คู่มือการงานใช้งานภาษาไทย/อังกฤษ 1 ชุด
 
การรับประกัน
 • รับประกัน 1 ปี
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้